Detail

SambaNova BraggNN

kj.schmidt913_gmail/BraggNN_SN3
Copy
Zhengchun Liu; Nikil Ravi; Pranshu Chaturvedi; E.A. Huerta; Aristana Scourtas; KJ Schmidt; Ryan Chard; Ben Blaiszik
Python static method

Input

Image map
Type: ndarray
Shape: ['11', '11']

Output

list of Bragg peak positions
Type: ndarray
Shape: ['1', '2']

Run with DLHub SDK

from dlhub_sdk.client import DLHubClient
X = get_my_data() #replace this
dl = DLHubClient()
dl.run('kj.schmidt913_gmail/BraggNN_SN3', X)

Get More Info with DLHub SDK

from dlhub_sdk.client import DLHubClient
dl = DLHubClient()
dl.describe_servable('kj.schmidt913_gmail/BraggNN_SN3')

DLHub SDK Installation

pip install dlhub_sdk

DLHub SDK documentation