Detail

Accelerated TensorRT BraggNN

kj.schmidt913_gmail/BraggNN_TRT
Copy
Nikil Ravi; Pranshu Chaturvedi; E.A. Huerta; Zhengchun Liu; Aristana Scourtas; KJ Schmidt; Ryan Chard; Ben Blaiszik
Python static method

Input

Image map; can accept 1-16384 image maps at a time
Type: ndarray
Shape: ['None', '1', '11', '11']

Output

List of Bragg peak positions
Type: ndarray
Shape: ['None', '2']

Run with DLHub SDK

from dlhub_sdk.client import DLHubClient
X = get_my_data() #replace this
dl = DLHubClient()
dl.run('kj.schmidt913_gmail/BraggNN_TRT', X)

Get More Info with DLHub SDK

from dlhub_sdk.client import DLHubClient
dl = DLHubClient()
dl.describe_servable('kj.schmidt913_gmail/BraggNN_TRT')

DLHub SDK Installation

pip install dlhub_sdk

DLHub SDK documentation