Detail

PyTorch BraggNN for CPU

aristana_uchicago/BraggNN_PT_CPU
Copy
Nikil Ravi; Pranshu Chaturvedi; E.A. Huerta; Zhengchun Liu; Aristana Scourtas; KJ Schmidt; Ryan Chard; Ben Blaiszik
Python static method

Input

Image map
Type: ndarray
Shape: ['11', '11']

Output

list of Bragg peak positions
Type: ndarray
Shape: ['1', '2']

Run with DLHub SDK

from dlhub_sdk.client import DLHubClient
X = get_my_data() #replace this
dl = DLHubClient()
dl.run('aristana_uchicago/BraggNN_PT_CPU', X)

Get More Info with DLHub SDK

from dlhub_sdk.client import DLHubClient
dl = DLHubClient()
dl.describe_servable('aristana_uchicago/BraggNN_PT_CPU')

DLHub SDK Installation

pip install dlhub_sdk

DLHub SDK documentation